PRIVACYBELEID VAN COÖPERATIE A4WORKS U.A.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Coöperatie a4works U.A. (hierna: a4works) verwerkt van haar leden of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van a4works of om een andere reden persoonsgegevens aan a4works verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: a4works, Sterkenbergweg 5, 6223GN Maastricht, 043-3649456, KvK nummer 61804770. De functionaris ledenbeheer/persoonsgegevens is bereikbaar via: rknapen@a4works.nl

2. Welke gegevens verwerkt a4works en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) je organisatienaam indien van toepassing
e) je status als vertegenwoordiger (organisatielid of doelgroep lid)

2.2 a4works verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, informatie over diensten en activiteiten, nieuwsbrieven e.d. van a4works.
c) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt om betalingen b.v. van het lidmaatschapsgeld, trainingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
e) je organisatienaam en je status wordt gebruikt om het lidmaatschapsgeld te bepalen en registratie in het a4works ledencertificatenregister.
f) je naam, telefoonnummer, e-mailadres, organisatienaam en je status wordt gebruikt voor opname in de a4works ledenlijst.

E-mail gebruik berichtgeving:
a4works gebruikt je naam en e-mailadres om mails en nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van a4works te sturen Afmelding voor de nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

a4works verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een (1) jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft a4works passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van a4works kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. a4works zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een (1) week na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop a4works je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris ledenbeheer.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via: rknapen@a4works.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Laatste wijziging 25 april 2018.