PRIVACYVERKLARING VAN COÖPERATIE A4WORKS U.A.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Coöperatie a4works U.A. (hierna: a4works) verwerkt van haar leden of van derden die door deelname en / of medewerking aan de dienstverlening van a4works geregistreerd worden.

1. Contactgegevens verantwoordelijke

Persoonsgegevens worden verwerkt door a4works, Sterkenbergweg 5, 6223GN Maastricht, 043-364.94.56, KvK nummer 61804770, community@a4works.nl

2. Welke gegevens verwerkt a4works en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

a) NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
b) Geboortedatum, geboorteplaats
c) Burgerservicenummer (BSN)
d) Gegevens als mede verstrekt door derden in re-integratieplannen/plannen van aanpak zoals fysieke en mentale belastbaarheid, opleiding, werkervaring, vaardigheden en competenties

2.2 a4works verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor het volgende:

a) voor het beheer van het ledenbestand
b) voor de communicatie met leden
c) voor de communicatie met deelnemers die betrokken zijn bij onze dienstverlening
d) voor de communicatie met derden in het kader van uitvoering dienstverlening
e) voor het uitvoeren van financiële en administratieve zaken

3. Wettelijke grondslagen

a4works verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de aangeboden dienstverlening, dan wel te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen omdat a4works gerechtvaardigde belangen heeft als het verlenen van de dienstverlening, bescherming van financiële belangen en verbetering van aangeboden diensten.

4. Verstrekking aan derden

Het kan zijn dat ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening a4works persoonsgegevens uitwisselt met derden. Deze gegevens worden uitsluitend aan deze derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Doorgifte van gegevens buiten EU

Persoonsgegevens worden niet doorgeven aan derden buiten de EU.

6. Bewaartermijnen

a4works verwerkt en bewaart de persoonsgegevens in het geval van het lidmaatschap gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal een (1) jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. In alle andere gevallen zullen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard worden voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn genoemd.

7. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft a4works passende beveiligingsmaatregelen genomen.

8. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

8.1 Je hebt het recht a4works een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. a4works zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een (1) maand na ontvangst hierover informeren. Stuur het verzoek naar: community@a4works.nl
8.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens kan je contact opnemen en melding maken via: community@a4works.nl
8.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop a4works jouw persoonsgegevens verwerkt, jouw verzoeken behandelt of voor eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen die worden gericht aan community@a4works.nl

9. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd en is voor het laatst aangepast in november 2020.